Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Σήμερα στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015

Σήμερα στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015
 

Σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015. 
 
Στη συνάντηση θα παραστεί και θα μιλήσει ο εθελοντής που ξεκίνησε τη δράση και είναι υπεύθυνος για τον πανελλαδικό συντονισμό του Let's do it Greece, κος Νίκος Κιούσης.
 
Σας περιμένουμε όλους

Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ηγουμενίτσα

Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ηγουμενίτσα


Με χαρά μας σας προσκαλούμε στην ημερίδα που διοργανώνει η ΠΑΣΕΓΕΣ, με τη συνδρομή του ΑΣ Θεσπρωτίας - Ένωση Αγροτών, στην Ηγουμενίτσα, στο ξενοδοχείο Angelika Pallas, την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 11:00, με θέμα «Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η εφαρμογή της στη χώρα μας».

Η ημερίδα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Υποστηρικτικά εργαλεία της ΚΑΠ για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) - Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης», για την ενημέρωση των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις και τις εφαρμογές της πολιτικής αυτής στη χώρα μας και η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στις δράσεις του προγράμματος αυτού.

Στην ημερίδα αυτή αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι φορέων του αγροτικού χώρου, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημίων, Δημοσιογράφοι κ.α. Σας παρακαλούμε, για την καλύτερη διοργάνωση της ημερίδας αυτής, να μας επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας το συντομότερο δυνατόν

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στη Γλυκή

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στη  Γλυκή
 
 
 
 Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου της Τ.Κ Γλυκής του Δήμου Σουλίου , στις όχθες του ποταμού Αχέροντα για χρήσεις: Ράφτινγκ, Πώληση ψημένων σταχυών -Αραβόσιτος , Πώληση βιβλίων, Πώληση ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων, Πώληση Μελισσοκομικών προϊόντων και Καντίνα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2015 ,ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ ,στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ’ οσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Τα προς εκμίσθωση τμήματα κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκονται στις όχθες του Ποταμού Αχέροντα και στο υπ’ αριθμ 21 αγροτεμάχιο και εμφαίνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, όπως τούτα απαριθμούνται παρακάτω, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις προαναφερόμενες χρήσεις. Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2016 , οπότε και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον εκμισθωμένο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού του ,θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

2) Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, έγγραφο νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του συμμετέχοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και το καταστατικό για εταιρίες και κοινοπραξίες ή ειδικό πληρεξούσιο για την ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων.

3) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρία ή όλα τα μέλη της ένωσης)

4) Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), για χρέη προς το Δημόσιο του συμμετέχοντος καθώς και όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης. Σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας, βεβαίωση στο όνομα της εταιρίας καθώς και όλων των μελών της.

5) Ασφαλιστική ενημερότητα.

6) Αντίγραφο (Επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

8) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντα.

9) Έναρξη επιτηδευματία όπου από τον νόμο προβλέπεται.

10) Εγγύηση συμμετοχής: γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε.

11) - Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πώλησης μελισσοκομικών προϊόντων , θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , αντίγραφο άδειας παραγωγού καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση πως τουλάχιστον το 51% των εσόδων τους προέρχεται από την πώληση των ανωτέρω προϊόντων.

- Οι υποψήφιοι για τη θέση της καντίνας , θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας , όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας , ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

12) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του Δήμου Σουλίου και των νομικών προσώπων αυτού, ότι δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν έχουν εμπλακεί με αυτούς σε οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο.

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία όποιοι πλειοδότες έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σουλίου εντός της τελευταίας διετίας, λόγω μη τήρησης των όρων σύμβασης ή δεν έχουν αποχωρήσει με πρωτόκολλο παράδοσης από τους Δημοτικούς χώρους του Δήμου Σουλίου από προηγούμενες λήξασες συμβάσεις παραχώρησης.

Επίσης δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη χρήση τμήματος του ίδιου αγροκτήματος με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σ' αυτό.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για περισσότερες της μίας θέσεις, αλλά δεσμεύεται , μετά το πέρας της δημοπρασίας και τα αποτελέσματα κατακύρωσης, να επιλέξει μόνο μία (1) θέση από τις παραπάνω θέσεις δραστηριότητας ,σε περίπτωση που του κατακυρωθούν πλέον της μίας.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την μίσθωση για το χρόνο, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2016 , ορίζεται το ποσό για τις κατωτέρω θέσεις:

Ρ1 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Ρ2 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Ρ3 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Ρ4 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Α1 (Πώληση ψημένων Σταχυών- Αραβόσιτος) : 200 ΕΥΡΩ

Α2 (Πώληση ψημένων Σταχυών - Αραβόσιτος) : 200 ΕΥΡΩ

Β1 (Πώληση βιβλίων ) : 400 ΕΥΡΩ

Β2 (Πώληση βιβλίων ) : 400 ΕΥΡΩ

Λ1 (Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων) : 500 ΕΥΡΩ

Λ2 (Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων) : 200 ΕΥΡΩ

Μ1 (Πώληση Μελισσοκομικών Προϊόντων) : 250 ΕΥΡΩ

Κ1 (Καντίνα) : 2.000 ΕΥΡΩ

Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση θα καταβληθεί κατά το ήμισυ (ήτοι κατά 50%) με την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση της χρήσης στον μισθωτή που επιλέχθηκε και κατά το υπόλοιπο ήμισυ (ήτοι κατά 50%) κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου ημερολογιακού έτους , ήτοι έως την 10η Ιανουαρίου 2016 και θα επιβαρύνεται και με τυχόν τέλη, φόρους κ. λ. π.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου , στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Αχέροντα και στην Τ.Κ Γλυκής. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες : «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ» , «ΤΙΤΑΝΗ», «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ…. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» καθώς επίσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου και στο «Διαύγεια»

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά στο Δήμο Σουλίου και ώρες 08:00 – 14:00.

Τρεις συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα

Τρεις συλλήψεις το βράδυ στην ΗγουμενίτσαΔυο (02) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί, στερούμενοι νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Επίσης, ένας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων, ο οποίος εντοπίστηκε σε Φ/Γ όχημα, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Προανακρίσεις, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργούνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Βαριές καμπάνες από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

Βαριές καμπάνες από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση


Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 20/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας) και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 (Υπαίθρια Διαφήμιση):

16.1: Απαγορεύεται και σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

· Α)Σε αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στο περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρους φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

· Β) Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασία τους και παραδοσιακά κτήρια.

· Γ) Σε κτήρια στα οποία στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες και υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

· Δ) Σε κοιμητήρια, κτήρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

· Ε) Σε επιφάνειες τεχνικών φορέων του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

· ΣΤ) Σε στοές κτιρίων.

· Ζ) Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης, στύλους ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας κ.λ.π.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 1) μέχρι 20 τεμάχια 1.000,00 ΕΥΡΩ
2) εκτεταμένη 5.000,00 ΕΥΡΩ


16.2 Απαγορεύεται επίσης:

· Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους , στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους. 
Πρόστιμο: 500,00 ΕΥΡΩ


· Ο διασκορπισμός διαφημιστικών – ενημερωτικών φειγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους.

Πρόστιμο: μέχρι 100 τεμάχια 200,00 ΕΥΡΩ
εκτεταμένη 1.000,00 ΕΥΡΩ


Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή.

Επιπλέον οι υπαίτιοι, βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος.

Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Ελευθερίας 7 Ηγουμενίτσας 46100, τηλ. 2665021150 & 2665021159.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας μεταξύ του Δήμαρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου και του Προεδρείου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Πάσχου, του Α’ Αντιπροέδρου κ. Πέτρου Ιωάννου, του Β’ Αντιπροέδρου κ. Ηλία Τσακίρη, του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα Σταύρου και του Διευθυντή κ. Πέτρου Ζουμπούλη. Στην συνάντηση ήταν παρόν, και οι Αντιδήμαρχοι Ηγουμενίτσας κ. Ελευθέριος Κώστας και κ. Σωτήριος Μήτσης.Στη συζήτηση τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:
-Οργανωμένη ενίσχυση του τουρισμού με παράλληλη συντονισμένη προβολή των πλέον τουριστικών περιοχών της Θεσπρωτίας το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας
-Έλεγχοι και πάταξη του παραεμπορίου.
-Χερσαίες ζώνες και αξιοποίηση τους.
-Κυκλοφοριακό πρόβλημα Ηγουμενίτσας
-Συγκέντρωση μεταναστών στην περιοχή γύρο από το Νέο Λιμάνι.Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τέθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι βάσεις για μια υγιή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας .

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ


Η Διοίκηση του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας επισκέφθηκε το Δήμο Σουλίου την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00πμ.
Παρόντες στη συνάντηση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Πάσχος, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννου, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Τσακίρης, ο Διευθυντής του επιμελητηρίου κ. Ζουμπούλης, η Δήμαρχος Σουλίου κ. Μπραΐμη - Μπότση, ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος εμπορίου κ. Κωσταράς και ο εντεταλμένος τουρισμού κ. Λώλος.
Συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας – τουρισμού και υποδομών. Μετά από εκτενή διάλογο και ενημέρωση για την στοχευόμενη προώθηση και προβολή της ντόπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποφασίστηκε η υλοποίηση κοινών δράσεων όπως:
1. Η δημιουργία μια επιτροπής για τον συντονισμό προώθησης του τουριστικού ... προϊόντος (απαιτείται σύμφωνη γνώμη και συνεργασία με τους άλλους Δήμους)
2. Ενέργειες για την πάταξη του παραεμπορίου
3. Παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας των επιχειρηματιών – πωλητών σε θέματα Δήμου και επιμελητηρίου
4. Πιστοποίηση και προβολή τοπικών προϊόντων
5. Κατάρτιση εμπλεκομένων στον τουρισμό και το εμπόριο
6. Από κοινού στοχευόμενες δράσεις – εκδηλώσεις για την προσέλκυση επισκεπτών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Φασκομηλιάς - Σκορπιώνας κ. Θωμά Ιωάννου Κομίνη , τον Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδωνος Πάκο και την Ομάδα Εθελοντών για τις προσπάθειες που καταβάλουν για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν στο χωριό μας , όπως καθαρισμός χαντακιών για την αποχέτευση των νερών της βροχής, αποκατάσταση φθορών στους δρόμους , συγκέντρωση και τοποθέτηση των σκουπιδιών στους κάδους σκουπιδιών , φροντίδα για την επίλυση μικροβλαβών στην ύδρευση και στο φωτισμό απευθυνόμενοι άμεσα στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου στην Ηγουμενίτσα.

Γενικά για οποιοδήποτε πρόβλημα μας μπορούμε να απευθυνόμαστε σε αυτούς με τη σιγουριά ότι θα προσπαθήσουν να βρουν τον τρόπο να το επιλύσουν το συντομότερο .

Την Εθελοντική Ομάδα αποτελούν οι : Έκτορας Ευαγγέλου Χαλιάσος (υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας) - Κωνσταντίνος Λαζάρου Ντόκος – Κωνσταντίνος Λάμπρου Ιωάννου - Γεώργιος Θεοφάνη Ζούμπος.
 
Βέβαια βοηθούν και οι άλλοι συγχωριανοί που μπορούν.

Είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. 
 
Μακάρι το παράδειγμά τους να μιμηθούν και τα άλλα χωριά. 
 
Καιρός είναι πλέον οι ίδιοι οι κάτοικοι κάθε χωριού να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Με τιμή
Λάμπρος Δημητρίου Βασιλείου
Δημήτριος Σπυρίδωνος Ντόκος

Την έξωση των δύο beach bar στο Δρέπανο αποφάσισε το Δ.Σ. Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Την έξωση των δύο beach bar στο Δρέπανο αποφάσισε το Δ.Σ. Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)


Μετά από δύο αναβολές, συζητήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας, η πρόταση της Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου, για καταγγελία των συμβάσεων, με τους ενοικιαστές των δύο καλοκαιρινών beach bar στη παραλία Δρέπανο (SOHO & OSTRIA).

Σχεδόν ομόφωνα, (μόνο ένα παρόν) και μετά από εξαντλητική συζήτηση, με κόντρες αλλά και παρεμβάσεις από το παρελθόν, αποφασίστηκε να ασκηθούν όλα τα ένδικα μέσα για την έξωση των ενοικιαστών.Από τη πλευρά τους οι ενοικιαστές, αναγνώρισαν πως η σύμβασή τους έχει καταστεί μακροχρόνια, πέρα από το προβλεπόμενο, αλλά και το ότι χρωστάνε στο Δήμο Ηγουμενίτσας, αμφισβητώντας όμως το ύψος των οφειλών.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ολόκληρη τη συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο


Σάρωσαν τα μετάλλια οι Θεσπρωτοί αθλητές του Καράτε

Σάρωσαν τα μετάλλια οι Θεσπρωτοί αθλητές του ΚαράτεΜε μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι αγώνες Καράτε στο κύπελλο Καράτε "Αντωνία Τσαμουρίδου" στη Βέροια και στο Κύπελλο Νοτίου Ελλάδος στο Βέλλο Κορινθίας όπου οι αθλητές Καράτε των Γυμναστηρίων Γκορέζη σάρωσαν τα μετάλλια και γύρισαν με πολλές διακρίσεις . 
 
Συνολικά κατέκτησαν 19 χρυσά μετάλλια 20 αργυρά μετάλλια και 11 ασημένια μετάλλια στη Βέροια και 30 χρυσά μετάλλια 15 αργυρά μετάλλια και 16 ασημένια μετάλλια στο Βέλο. 
 
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων -Κορασίδων που διεξήχθησαν στην Αθήνα έλαβαν μέρος 8 αθλητές και κατέκτησαν 1 χρυσό μετάλλιο 2 αργυρά και 4 πέμπτες θέσεις . 
 
 
 
Ο Παγκόσμιος Διαιτητής Γκορέζης Παναγιώτης εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στην Κωνσταντινούπολη στις 19 - 22 Μαρτίου με εξαιρετική παρουσία και 3 Έλληνες αθλητές πήραν το εισιτήριο για την πρώτη Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα στο Bakou. 
 
Οι προπονητές των αθλητών Γκορέζης Παναγιώτης και Αγγελική τους εύχονται πάντα επιτυχίες και να συνεχίσουν τος προσπάθειες τους με μεγαλύτερες και περισσότερες διακρίσεις και με το ίδιο ήθος και σοβαρότητα.

Συνελήφθησαν δύο νεαροί Αλβανοί που είχαν καταληστέψει την Ηγουμενίτσα

Συνελήφθησαν δύο νεαροί Αλβανοί που είχαν καταληστέψει την ΗγουμενίτσαΣυνελήφθησαν χθες (26-3-2015) το πρωί στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας, δύο αλλοδαποί άνδρες, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 25 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τους δράστες είχαν προσαγάγει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, οι οποίοι τους εντόπισαν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους να στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και να έχουν στην κατοχή τους πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων (κατσαβίδι, γάντια, κλειδιά, φακοί κτλ). Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, διακρίβωσαν ότι οι δυο αλλοδαποί είχαν τελέσει το προηγούμενο διήμερο, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας, τις παρακάτω παράνομες πράξεις:
διάρρηξη σε καφενείο στη Νέα Σελεύκεια, όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, φωτογραφική μηχανή και τρόφιμα.
απόπειρα διάρρηξης σε αποθήκη τροφίμων στη Νέα Σελεύκεια.
κλοπή από σπίτι στα Κάτω Αμπέλια, απ΄ όπου αφαίρεσαν μια ηλεκτρική συσκευή.
διάρρηξη σε αποθήκη στα Κάτω Αμπέλια, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι.
διάρρηξη αυτοκινήτου στην περιοχή Αμπέλια Ηγουμενίτσας, απ΄ όπου αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό.
κλοπή από κατάστημα στο Βασιλικό Θεσπρωτίας, απ΄ όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και τρόφιμα.
κλοπή από σπίτι στο Βασιλικό Θεσπρωτίας, με λεία κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε διάφορες κρυψώνες όλα τα κλοπιμαία, τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες.

Επιπρόσθετα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος των δύο δραστών, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου, λόγω προηγούμενων διοικητικών απελάσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Σαββατοκύριακο δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού από την Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη ΠΕΛΟΡΟΥΣ

Σαββατοκύριακο δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού από την Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη ΠΕΛΟΡΟΥΣΗ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Adriatic Model Forest-AMF", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "IPA ADRIATIC 2007-2013" και έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων Model Forest (Πρότυπα Μοντέλα Δασών) στην περιοχή της Αδριατικής. Κύριο χαρακτηριστικό των πρότυπων δασών είναι η συμμετοχική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων κάτω από την ομπρέλα των αρχών της βιωσιμότητας και της αειφορίας.
 
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών του ευρωπαϊκού έργου «ADRIATIC MODEL FOREST – AMF», η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. ΠΕΛΟΡΟΥΣ διοργανώνει διήμερο δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και σας προσκαλεί το Σάββατο 28/03/2015 και την Κυριακή 29/03/2015 να συμμετέχετε ενεργά στις συμβολικές αυτές δράσεις.
 
Οι δράσεις περιλαμβάνουν τον εθελοντικό καθαρισμό, καθώς και τη δενδροφύτευση και αισθητική αναβάθμιση περιοχής εντός των ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και εθελοντών, καθώς και με τη συνεισφορά καθενός από εμάς.
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε όσους συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις το επιθυμούν μαζί με τα μέλη τους, καθώς και σε πολίτες κάθε ηλικίας να συμβάλλουν ενεργά στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και να μεταφέρουν το μήνυμα της προστασία και διαφύλαξης του φυσικού μας περιβάλλοντος. Σημείο και ώρα συνάντησης: Ξωκλήσι Αγιος Νεκτάριος Θέση Γωνιά Ηγουμενίτσα και ώρα 11:00 πμ.

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Σύλληψη 32χρονου για οφειλές προς το Δημόσιο ύψους 59.452,96 ευρώ

Σύλληψη 32χρονου για οφειλές προς το Δημόσιο ύψους 59.452,96 ευρώ
 
 
Συνελήφθη σήμερα (26-3-2015) το μεσημέρι, στον Κατσικά, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατσικά, 32χρονος ημεδαπός, για οφειλές προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 32χρονου έχουν βεβαιωθεί χρέη, που ανέρχονται σε (59.452,96) ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στο κέντρο της Ηγουμενίτσας (+ΦΩΤΟ)

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στο κέντρο της Ηγουμενίτσας (+ΦΩΤΟ)


Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο κέντρο της Ηγουμενίτσας, κοντά στο παλιό Τελωνείο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο οδηγός του ΙΧ έκλεισε τον δρόμο σε διερχόμενο μηχανάκι, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει, να πέσει με ταχύτητα πάνω στο ΙΧ.Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας για τις πρώτες βοήθειες.Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Μονή Γηρομερίου Φιλιατών

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Μονή Γηρομερίου Φιλιατών


Ο Όσιος Νείλος, 80 χρονών τότε, εγκαταστάθηκε αρχικά σε παλαιό ασκητήριο απέναντι από τη σημερινή τοποθεσία της Μονής Γηρομερίου. 
Με την προσέλευση και άλλων μοναχών στην περιοχή σχηματίστηκε γρήγορα μια μικρή αδελφότητα. 
Οι μοναχοί από το ασκητήριο για πολλές μέρες παρατηρούσαν ένα φως να λάμπει στο απέναντι βουνό. 
Παρακινημένοι από αυτό μετέβησαν στο σημείο και βρέθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας απ’ όπου και πήγαζε το φως. 


Οι μοναχοί κατάλαβαν πως ήταν θέλημα της Παναγίας να ανεγείρουν εκεί ένα μοναστήρι. 
Η εικόνα της Παναγίας τοποθετήθηκε στο καθολικό της μονής σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. 
Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου, η οποία είναι κτισμένη σε ένα πραγματικά ειδυλλιακό τοπίο στο ομώνυμο χωριό των Φιλιατών, στο όρος Φαρμακοβούνι της Θεσπρωτίας. 
Κτήτορας της μονής υπήρξε ο Όσιος Νείλος ο Εριχιώτης. 
Λόγω της φήμης του οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας τον παρακάλεσαν να μεταβεί στην περιοχή τους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


 
Ανακοίνωση-Κάλεσμα στη Γενική Συνέλευση του σωματείου μας
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ, Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΟΧΙ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ  ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ
ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΟΥ–ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2015 στις 7:00μ.μ
Συνάδελφε, συναδέλφισσα,
Η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει το γκρέμισμα των εργασιακών δικαιωμάτων από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Διαπραγματεύεται με τους «εταίρους» της λυκοσυμμαχίας της Ε.Ε., αλλά η διαπραγμάτευση δεν αφορά τους εργαζόμενους. Είναι στα πλαίσια υπεράσπισης των συμφερόντων μίας μερίδας μεγαλοεργοδοτών που δεν θέλουν το κρατικό χρήμα να πηγαίνει ολόκληρο σε δάνεια, αλλά θέλουν να το παίρνουν εκείνοι μέσω επιδοτήσεων και προγραμμάτων.
Οι προεκλογικές εξαγγελίες για τους εργαζόμενους έγιναν ψίχουλα μετεκλογικά, αλλά ακόμα και αυτά τα ψίχουλα παραπέμπονται στο μέλλον. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κατώτατου μισθού-που αν και αποτελεί απόλυτα ανέξοδο
μέτρο για το κράτος- παραπέμφθηκε στο 2016 «αν και εφόσον συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι».
Το ίδιο και η υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας. Οι ίδιοι σαν αντιπολίτευση έσκιζαν τα ιμάτιά τους, τώρα δια στόματος υπουργού θα μειώσουν τις 7 Κυριακές που προβλέπει ο νόμος σε 5, αλλά θα δώσουν τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να νομοθετούν ακόμα και για 52 Κυριακές! Και ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτό .
Συνάδελφοι, Η αναμονή και μοιρολατρία  δεν οδηγούν πουθενά, αντίθετα μας έφεραν στην άθλια κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
Τώρα χρειάζεται να υψώσουμε τείχος αντίστασης και διεκδίκησης! Να διεκδικήσουμε ζωή αξιοπρεπή, με δικαιώματα, να μην συμβιβαστούμε να ζήσουμε με ψίχουλα εμείς και τα παιδιά μας! Πρέπει και γίνεται! Ξέρουμε καλά τον πλούτο που παράγουμε, είναι απαράδεκτο το 2015 να ζούμε σε τόσο άσχημες συνθήκες! Όμως χρειάζεται οργάνωση, συσσώρευση της εμπειρίας από κάθε χώρο δουλειάς, μαζικότητα, αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρά σωματεία μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, με επιτροπές σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε γειτονιά.
Δώσε το παρών στο Σωματείο σου.
Βάλε το λιθαράκι σου για τη διεκδίκηση της Κλαδικής μας σύμβασης και την επαναφορά του βασικού μισθού στον κλάδο στα 920€ με ανάκτηση όλων των απωλειών και παροχές με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΟΥ
Κυριακή 29/3/15 και ώρα 7:00μ.μ στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

Να Διεκδικήσουμε:
 • Υπογραφή τώρα Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με επαναφορά στα 751€ βασικό μισθό, ως βάση για αυξήσεις στη κλαδική συλλογική σύμβασης εργασίας.
 • Κλαδική σύμβαση, υποχρεωτικά εκτελεστέα για όλους τους εργαζόμενους, 920€ βασικό μισθό.
 • Σταθερή μόνιμη δουλειά για όλους, ωράριο εργασίας 40ωρο-8ωρο-5θήμερο.
 • Κατάργηση ωρομίσθιου μερικής απασχόλησης και μετατροπή όλων αυτών των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου – νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας.
 • Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων-όχι στον ΕΝΦΙΑ και τη φοροληστεία.
 • Να τους ξεκαθαρίσουμε πως το γκρέμισμα του ασφαλιστικού συστήματος είναι ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ.
 • Χρειαζόμαστε Κατώτερη σύνταξη στα 600€, κανένας εργαζόμενος ανασφάλιστος.
 • Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών υγείας παιδείας πρόνοιας.
 • Να ορθώσουμε τείχος προστασίας για τους άνεργους
Παλεύουμε οργανωμένα μέσα από το  σωματείο μας.

ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΗ  στις 7:00μ.μ  στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

Οι θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την μελέτη του Εμπορευματικού Σταθμού από την ΟΛΗΓ Α.Ε.

Οι θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την μελέτη του Εμπορευματικού Σταθμού από την ΟΛΗΓ Α.Ε.Στις 23 Μαρτίου παρουσιάσθηκε στο Δ.Σ. της Ηγουμενίτσας η μελέτη του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσπρωτίας από την ΟΛΗΓ Α.Ε.

Συζητήθηκε ένα αναμφίβολα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που προγραμματίζεται μέσα στα πλαίσια των «Ευρωπαϊκών δικτύων» και το πρόγραμμα «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ» και διαχειρίζεται η ΟΛΗΓ Α.Ε.. Ένα έργο που σε πλήρη ανάπτυξη το 2030 ( όταν και αν συνδεθεί σιδηροδρομικά) θα απασχολεί, σύμφωνα με την μελέτη, 4200 εργαζόμενους.
Τα πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, είναι το ΑΝΑΠΤΥΞΗ για ΠΟΙΟΝ; Για ποιόν σκοπό θα γίνει, τι θα εξυπηρετήσει ,ποιος θα ωφεληθεί από το έργο;

Να θυμίσουμε ότι ανάλογη ευφορία υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας το ’90 για τα «μεγάλα έργα» στον τόπο μας, Εγνατία και Λιμάνι. Τα έργα γίνανε και λειτουργούν χρόνια τώρα. Καιρός είναι να αποτιμηθεί σε τι ωφέλησαν τον λαό και τον τόπο. Το σίγουρο είναι ότι οι εφοπλιστές «αυγάτισαν» τα κέρδη τους , ενώ ακόμη και οι ναυτιλιακοί πράκτορες που είχανε κέρδη την δεκαετία του ’90, σήμερα εκτοπίζονται από τα εφοπλιστικά γραφεία.

Άρα η συζήτηση δεν πρέπει να προσανατολίζεται στο ΠΟΥ θα γίνει ένα έργα, αλλά ΤΙ θα γίνει , από ΠΟΙΟΝ , σε ΠΟΙΟΝ θα ανήκει, και ΠΩΣ θα λειτουργεί.

Αλήθεια το όραμα των κατοίκων αυτού του τόπου μπορεί να είναι μια επιχείρηση «κάτεργο» τύπου COSCO, όπου θα εργάζονται 4200 εργαζόμενοι σε συνθήκες «γαλέρας» για να αυξάνεται η κερδοφορία των Επιχειρηματικών Ομίλων; Τι έχει να κερδίσει ό λαός και ο τόπος από ένα τέτοιου είδους «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ»;
Ακούστηκε ότι το Εμπορευματικό Κέντρο θα ανήκει στο Δημόσιο, αφού η ΟΛΗΓ Α.Ε. ανήκει σε αυτό. Είναι όμως γνωστό ότι η ΟΛΗΓ Α.Ε. ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Είναι επίσης γνωστό ότι το ΤΑΙΠΕΔ αντί να καταργηθεί ,πρόσφατα με τροπολογία στην Βουλή, προσάρτησε και άλλες Δημόσιες επιχειρήσεις. Άρα Η ΟΛΗΓ Α.Ε. είναι προς πώληση. Από την μελέτη εξάλλου προκύπτει ότι στο Δ.Σ. της εταιρείας το ελάχιστο ποσοστό των «ιδιωτών επενδυτών» θα είναι στο 25%. Καθόλου παράξενο αφού η Ε.Ε. μόνο τέτοια έργα χρηματοδοτεί.
Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ασκήθηκε κριτική στην ΟΛΗΓ Α.Ε. και την Διοίκηση της.

Γιατί άραγε; Δεν γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας;

Η ΟΛΗΓ Α.Ε. από την ίδρυση της ήταν απέναντι στην τοπική κοινωνία. Είναι μια Α.Ε. που μπορεί να ανήκει στο Δημόσιο, αλλά λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δεν έγινε για να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση των εφοπλιστικών συμφερόντων, όπως συνολικά κάνει το αστικό κράτος. Για αυτό και της επιτρέπεται να κάνει έργα που αυξάνουν την κερδοφορία του κεφαλαίου ,αλλά της απαγορεύεται να κάνει έργα κοινωνικού χαρακτήρα χρήσιμα για τον τόπο. Για αυτό και έχει 10 εκ ευρώ αποθεματικό ενώ ο Δήμος, όπου βρίσκεται το λιμάνι και έχει πολλές επιβαρύνσεις από την λειτουργία του, είναι καταχρεωμένος. Αν δίνει κάποια χρήματα ψίχουλα σε φορείς του τόπου ,το κάνει για δημόσιες σχέσεις και με σκοπό την κοινωνική συναίνεση για το έργο του.

Θα αλλάξει αυτό το θεσμικό πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα την λειτουργεί με άλλα κριτήρια;

Η σημερινή Διοίκηση της ΟΛΗΓ Α.Ε. είναι διορισμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τι θα πράξει η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Τι θα κάνει με τις υπάρχουσες μελέτες και σχεδιασμούς της; Την στιγμή που είναι διακηρυγμένη η αφοσίωση του στους κανόνες και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντιπολίτευση σήμερα για να κάνει κριτική σε τομείς και οργανισμούς που είναι στην ευθύνη της Συγκυβέρνησης που ο ίδιος στηρίζει.
Θεωρούμε τουλάχιστον άτοπο να υπάρχει αντιδικία μεταξύ των Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου για το που θα γίνει το Εμπορευματικό Κέντρο.

Το έργο αυτό ΑΝ, ΟΤΑΝ και ΟΠΟΥ γίνει ,θα το αποφασίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι με κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Το κράτος θα αναλάβει την δαπάνη και κατασκευή των υποδομών που είναι απαραίτητες.( δρόμοι, κόμβοι, επέκταση σιδηροδρομικής γραμμής κλπ.). Έτσι γίνεται η καπιταλιστική ανάπτυξη. Άναρχα και με σκοπό το κέρδος.

Όπου όμως και αν γίνει δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων του, αλλά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Οι Δήμοι θα έπρεπε να είχαν αποκτήσει πείρα από προηγούμενες τέτοιου είδους «επενδύσεις»( π.χ. Παραμυθιά από την «ΒΙΟΠΑΘΕ» ,Ηγουμενίτσα από το «Regina Mare»).

Αυτή η αντιπαράθεση θυμίζει το « δυό γάιδαροι μαλώνανε, για ξένο αχυρώνα».

Μια τέτοια τοπικιστική αντιπαράθεση οδήγησε την κατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στην Ηγουμενίτσα, αφού το Φιλιάτι είχε ήδη το Νοσοκομείο. Το ΤΕΠ. όμως δεν προβλέπεται να λειτουργήσει, γιατί τα ΤΕΠ. λειτουργούν μόνο μέσα στα Νοσοκομεία.
Φαίνεται και από αυτό η ανάγκη ύπαρξης ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της

οικονομίας με επιστημονικό τρόπο. Σχεδιασμός που είναι αδύνατον να υπάρξει μέσα στα πλαίσια κυριαρχίας των μονοπωλίων και της αναρχίας της καπιταλιστικής παραγωγής.
Το γεγονός ότι υπάρχουν και συζήτιονται τέτοια σχέδια ανάπτυξης, δείχνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ο τόπος μας, ο νομός μας ,η χώρα μας.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι δυνατότητες και ο παραγωγικός πλούτος της χώρας είναι στην υπηρεσία μιας χούφτας μονοπωλίων.

Το πρόβλημα είναι ότι η όποια ανάπτυξη σχεδιάζεται και γίνεται ,σαν στόχο της έχει την μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Με τους αγώνες των εργαζομένων και των σύμμαχων λαϊκών στρωμάτων είμαστε αισιόδοξοι ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και θα γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Θα γίνουν έργα που θα είναι λαϊκή περιουσία και θα ωφελούν τον λαό και τον τόπο. Έτσι θα γίνει γιατί έτσι πρέπει να γίνει.

Για την «Λαϊκή Συσπείρωση»
Δώρης Δήμας

Επίσκεψη μαθήτων από το Γυμνάσιο Άρτας στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας

Επίσκεψη μαθήτων από το Γυμνάσιο Άρτας στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας
 

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, 35 μαθητές από το Γυμνάσιο Άρτας, επισκέφτηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας όπου ξεναγήθηκαν στην έκθεση και με την βοήθεια του προσωπικού πληροφόρησης του Φορέα ενημερώθηκαν για την προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Καλαμά. 
 
 
Η ξενάγηση περιελάμβανε επίσης παρατήρηση ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Καλαμά με τα τηλεσκόπια του Φορέα. Τέλος, στα παιδιά δόθηκε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές των ποταμών Καλαμά- Αχέροντα και έλους Καλοδικίου.

Εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για τους ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ

Εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για τους ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ


Συνεχίζοντας το εντυπωσιακά πλούσιο πολιτιστικό της έργο αυτή την περίοδο η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας διοργάνωσε, από κοινού με την Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυρούπολης, μια εκδήλωση κορυφαίας ποιότητας, τους «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΕΣ». Η εκδήλωση διοργανώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυρούπολη.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς του Προέδρου του ΔΣ της Π.Σ.Ε. Γιώργου Δόση, του Προέδρου της Αδελφότητας Ηπειρωτών Αργυρούπολης Γιώργου Κωτσαντή και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Β. Φουσκίδου. Από εκεί και πέρα, οι θεατές της χάρηκαν ένα γενναιόδωρο πολυθέαμα με εξαιρετικές συμμετοχές και θέμα τους Ηπειρώτες πρωτομάστορες, τους μάστορες της πέτρας και των γεφυριών που οι λαϊκοί θρύλοι ήθελαν να έχουν κτίσει τον κόσμο όλο! Το πολυθέαμα, κατά τον τρόπο και των ίδιων των πρωτομαστόρων, συνέθεσαν εξαίρετα συστατικά στοιχεία, ειδικά προετοιμασμένα και φροντισμένα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Κυρίαρχος αναδείχθηκε ο λόγος στην εκδήλωση – με δύο εξαίρετες ομιλίες και ένα όμορφο, ένθετο ποιητικό αναλόγιο. Πρώτη ομιλία, εκείνη του ερευνητή των Ηπειρώτικων Πετρογέφυρων, Προέδρου του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, Σπύρου Μαντά. Ο εξαίρετος ερευνητής παρουσίασε, με τη συνοδεία οπτικού υλικού κατάλληλα επιμελημένου από τον ίδιο, τους πρωτομάστορες των Χουλιαράδων, εστιάζοντας στην οικογένεια Κωνσταντινίδη. Μια ομιλία που εντυπωσίασε ως η πρώτη παρουσίαση μιας εξαίρετης ανακοίνωσης.

Ακολουθώντας τις διαδρομές της πέτρας από τη λαϊκή τέχνη και τεχνική στην καλλιτεχνική δημιουργία, μια διαδρομή που και ο ίδιος ακολούθησε ξεκινώντας σαν μαστορόπουλο πριν γίνει κορυφαίος γλύπτης, ο Θόδωρος Παπαγιάννης, ένας από τους κορυφαίους πρέσβεις της Ηπειρώτικης δημιουργίας, κατέθεσε τη σπουδαία προσωπική του μαρτυρία, αναφέροντας εν κατακλείδι πως θεωρεί ως ύψιστη τιμή να μνημονεύεται και να προσφωνείται ως μάστορας. 


 
Εικόνες και μουσικές γεφύρωναν τον εξαίρετο λόγο της εκδήλωσης. Όσο αφορά τις εικόνες, προβλήθηκαν αποσπάσματα από δύο ντοκιμαντέρ, με πρώτο το «Μνήμες Ταξικής πάλης» του Λεωνίδα Βαρδαρού, σε παραγωγή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας. Το απόσπασμα που άνοιξε και την εκδήλωση αναφερόταν στους μάστορες από τα Μαστοροχώρια, ως κοινούς «προγόνους» σε όλους τους κατοπινούς οικοδόμους.

Το δεύτερο απόσπασμα προερχόταν από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Ηπειρώτη σκηνοθέτη Παναγιώτη Κράβαρη «Θόδωρος Παπαγιάννης – επιστροφή στο Ελληνικό», μια παρουσίαση των συλλογικών εικαστικών δράσεων που αναπτύσσει ο κορυφαίος δημιουργός στο γενέθλιο τόπο του.

Το μουσικό αναλόγιο της εκδήλωσης ήταν εξαίρετο. Συμμετείχαν η Χορωδία της Ομοσπονδίας Μουργκάνας με ένα τραγούδι για τα γεφύρια της αγάπης, ο αντιφωνικός χορευτικός όμιλος της Αδελφότητας Παπαδατών Πρέβεζας με μια τοπική παραλλαγή του πολυτραγουδισμένου τραγουδιού για το Γεφύρι της Άρτας, έτσι όπως την τραγουδούν και τη χορεύουν ως καγκελάρη. Το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία» προετοίμασε και ερμήνευσε εξαίσια δύο σπάνια πολυφωνικά τραγούδια για της Άρτας το Γιοφύρι, προερχόμενα από τη Δερβιτσάνη και την Άνω Δερόπολη της Β. Ηπείρου ενώ η αρχή, με μοιρολόι, και το τέλος, με κοινό χορό στη σκηνή, ανήκαν στην ψυχωμένη κομπανία του Δημήτρη Ζιάγκα, με τον Γιάννη Κουτελέκο στο τραγούδι που συμμετείχαν εθελοντικά, όπως όλοι, στην εκδήλωση. 
 


Το ένθετο ποιητικό αναλόγιο που γεφύρωνε ομιλίες, μουσικές, εικόνες και χορό, αποτελούσε μια άγρα στίχων από ποιήματα των Ηπειρωτών ποιητών Γιώργου Κοτζιούλα, Μιχάλη Γκανά, Άννας Μπουρατζή-Θώδα, Απόστολου Ζώτου, Πάνου Κυπαρίσση και παρουσιάστηκε από τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, Έφορο Πολιτισμού της Π.Σ.Ε. που είχε και τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης.

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα της εκδήλωσης επιδόθηκαν έπαινοι συμμετοχής από μέλη των Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. και της Αδελφότητας Ηπειρωτών Αργυρούπολης. Η σπουδαία εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ηπειρώτικο κέρασμα στο χώρο της υποδοχής, με τη φροντίδα της Αδελφότητας Ηπειρωτών Αργυρούπολης που είχε επιμεληθεί και μια όμορφη έκθεση φωτογραφίας στον ίδιο χώρο. Οι «Ηπειρώτες Πρωτομάστορες» με την ποιότητά τους έθεσαν υψηλά τον πήχυ για τη συνέχεια, στο αδιάκοπο, πλουσιότατο και γενναιόδωρο έργο των φορέων της Ηπειρώτικης Αποδημίας, αποτυπώνοντας τις τόσο καρποφόρες δημιουργικές συνέργειες της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας με τα μέλη της, εν προκειμένω με την τόσο δραστήρια Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυρούπολης.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ BULLYING ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ BULLYING ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 
 
 
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ "ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ, ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ"
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ BULLYING ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ 21:00
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ "Κιβωτός εξέλιξης"
 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Disneyland"

Εικόνες από το παρελθόν: Η Ηγουμενίτσα στις αρχές της δεκαετίας του '40

Εικόνες από το παρελθόν: Η Ηγουμενίτσα στις αρχές της δεκαετίας του '40

Ηγουμενίτσα 1941

Παρουσίαση προϊόντων στην Ηγουμενίτσα από το κατάστημα MAESTRO και την BON STUDIO

Παρουσίαση προϊόντων στην Ηγουμενίτσα από το κατάστημα MAESTRO και την BON STUDIO


Το Αρχαίο θέατρο της Γιτάνης και ο Γαλαξίας

Το Αρχαίο θέατρο της Γιτάνης και ο ΓαλαξίαςΗ Αρχαία Γιτάνη είναι ένας από τους πιο όμορφους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας - Ελλάδα. Η ίδρυσή της χρονολογείται περίπου στο 335-330 π.Χ. και αποτέλεσε για 150 χρόνια ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά και οικονομικά κέντρα της περιοχής, μέχρι την κατάληψή της από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ.

Δείτε αυτή και πολλές άλλες φώτο στην έκθεση φωτογραφίας "Μνημεία Αστρόφωτα" .

https://www.facebook.com/events/797439303666391/

Δείτε την παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, της μελέτης σχετικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε την παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, της μελέτης σχετικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού (ΒΙΝΤΕΟ)
 

Η έξωση των καταστημάτων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Η έξωση των καταστημάτων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας


Η συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2015 που διακόπηκε στις 23:00’ θα συνεχιστεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου ώρα 19:00’ με τα εναπομείναντα θέματα 2 έως 8.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως 2014 και Προϋπολογισμού χρήσεως 2015 του “ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Επί αιτήματος Χρήστου Λιάκου για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος. ΘΕΜΑ 5ο
Καταγγελία μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 3, κατά σειρά μετά το Κεντρικό Εστιατόριο, αναψυκτήριο στο Δρέπανο του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Καταγγελία μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 4, κατά σειρά μετά το Κεντρικό Εστιατόριο, αναψυκτήριο στο Δρέπανο του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δημοτικού καταστήματος στην θέση Ασπροβούνι (Τσιπουρίκι) του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος. 

Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας


Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», προχωρούμε σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών, που έχουν θα καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως την 26/5/2015, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.

Πιο συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο μας δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από επιλογή του οφειλέτη και ανεξαρτήτως ποσού, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα είκοσι (20) ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις.

Οι απαλλαγές, υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως.

Στην εν λόγω ρύθμιση δύνανται τέλος να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που είτε τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου είτε έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 26/5/2015

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία, του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα) ή στα τηλέφωνα 2665361208 & 2665361209 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας, έχοντας υπόψη τα άρθρα 6,7,8,9 και 26 του καταστατικού του Συλλόγου καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2015 , ημέρα Κυριακή από τις 9:00 πμ έως 15:00μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας,
1.Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 6/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 2/μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9:00 πμ και θα τελειώσει στις 15:00μμ.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία στις 19/04/2015 (που είναι και το πιθανότερο) η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26/04/2015 στον ίδιο χώρο ,την ίδια ώρα με το ίδιο θέμα χωρίς άλλη πρόσκληση.Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κυνηγοί - μέλη του Συλλόγου μας που έβγαλαν άδεια κατά την κυνηγετική περίοδο 2014-2015 και ότι για την ψηφοφορία απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυνηγιού.
ΣΗΜ: Υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνονται στο γραφείο του Συλλόγου  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 01,1ος όροφος έως και 04/04/2015. 
Το γραφείο του Συλλόγου μας θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα πλην Κυριακής από τις 9:00 πμ έως και τις 11:00πμ.
Διευκρινίζεται ότι η τελευταία μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι στις 04/04/2015 ημέρα Σάββατο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ:2565022333

Ο πρόεδρος του Κ.Σ.Η.  
Δήμου Βασίλειος
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Παπαγεωργίου Γρηγόριος

Εκδήλωση του ΙΕΚ Ηγουμενίτσας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θεάτρου

Εκδήλωση του ΙΕΚ Ηγουμενίτσας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θεάτρου

Το τμήμα υποκριτικής τέχνης θεάτρου και κινηματογράφου του Δημόσιου ΙΕΚ Ηγουμενίτσας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θεάτρου οργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 7,00 μμ στη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΙΕΚ Ηγουμενίτσα
 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή βίντεο, ανάγνωση του μηνύματος που έγραψε ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι και επιλέγηκε φέτος από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΔΙΘ) για την παγκόσμια ημέρα θεάτρου, θεατρικά δρώμενα από τους σπουδαστές και του εκπαιδευτές του τμήματος υποκριτικής τέχνης θεάτρου και κινηματογράφου, και ανάγνωση κειμένων μεγάλων της τέχνης για το θέατρο .
 
Η εκδήλωση θα κλείσει με την προβολή της ταινίας «ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΈΤΑ»σε σκηνοθεσία του Φράνκο Τζεφιρέλι και μουσική του Νίνο Ρότα.
 
Ζούμε στη χώρα που γέννησε αυτή την μεγάλη τέχνη το θέατρο για αυτό η διεύθυνση του ΙΕΚ, οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές του τμήματος υποκριτικής τέχνης θεάτρου και κινηματογράφου καλούνε όλους τους πολίτες της Ηγουμενίτσας να γιορτάσουν μαζί τους την παγκόσμια ημέρα θεάτρου.

Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στο Ράι

Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στο Ράι


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ραγίου "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ" διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πνευματικού κέντρου Ραγίου από τις 10.00 το πρωί έως και τις 13.00 το μεσημέρι.

4η ανθοκομική - δενδροκομική έκθεση 27-29 Μαρτίου στο πνευματικό κέντρο Ηγουμενίτσας "ΠΑΝΘΕΟΝ"

4η ανθοκομική - δενδροκομική έκθεση 27-29 Μαρτίου στο πνευματικό κέντρο Ηγουμενίτσας "ΠΑΝΘΕΟΝ"


Εμπειρογνώμονας στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του "ΠΟΤΑΜΙΟΥ" ο Γιάννης Μιττάκος

Εμπειρογνώμονας στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του "ΠΟΤΑΜΙΟΥ" ο Γιάννης Μιττάκος


Το Ποτάμι έδωσε στη δημοσιότητα τους πολιτικούς υπεύθυνους, τους συντονιστές και τους εμπειρογνώμονες των 32 Τομέων Πολιτικής.

Ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Θεσπρωτίας Γιάννης Μιττάκος, τίθεται εμπειρογνώμονας στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ «άρωμα» Ηπείρου έχει και η τοποθέτηση ως εμπειρογνώμονα στον τομέα Εξαγωγικής Πολιτικής του Παναγιώτη Πασπαλιάρη.

Επίσης, εμπειρογνώμονας στον τομέα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο τοπογράφος μηχανικός Π. Μπούγιας, περιφερειακός συντονιστής Ηπείρου στο Ποτάμι και μέλος της πανελλήνιας επιτροπής του κόμματος. 
 
Συντονίστρια στον τομέα Εξαγωγικής Πολιτικής αναλαμβάνει η επιχειρηματίας Αθ. Κολιονάσιου που είναι και συντονίστρια της τοπικής ομάδας για το Ποτάμι Ιωαννίνων. 
 
 Ως εμπειρογνώμονες τοποθετούνται και δυο «ετεροδημότες», η Άννα Παπασταύρου στον τομέα Υγείας και ο Αλέξ. Κρομμύδας στον τομέα Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Συντονιστής Τομέων Πολιτικής: Γεράσιμος Γεωργάτος

1. Δικαιοσύνης

Πολιτικός Υπεύθυνος: Βασίλης Μαρκής
Συντονιστής: Γιώτα Ξυλάκη

Εμπειρογνώμονες:

Βασίλης Αλεξόπουλος
Γιάννης Κωνσταντίνου
Μαρίλη Μέξη
Γιάννα Παναγοπούλου
Δημήτρης Τουτουντζόγλου
Νίκος Τσοκανάς

2. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πολιτικός Υπεύθυνος: Ζωή Αποστολοπούλου
Συντονιστής: Γιώργος Τσαούσης

Εμπειρογνώμονες:

Μελίττα Γκουρτσογιάννη
Νίκος Μυλωνάς
Γιώργος Σκέμπερης

3. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πολιτικός Υπεύθυνος: Γρηγόρης Ψαριανός
Συντονιστής: Φωτεινή Λεομπίλλα

Εμπειρογνώμονες:

Ιλχάν Αχμέτ
Περικλής Βαλλιάνος
Κρυσταλλία Λεοντιάδου
Μαρία Λεοντσίνι
Κατερίνα Παπανικολάου
Συμεών Σολταρίδης

4. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πολιτικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Καρακατσούλης
Συντονιστής: Γιάννης Αλεξάκης

Εμπειρογνώμονες:

Βασίλης Βλάχος
Λάζαρος Γυμνόπουλος
Νίκος Ζαχαρόπουλος
Στάθης Καμπουρίδης
Γιάννης Κοτρώτσιος
Κώστας Κουλερής
Ηλίας Κυριακάκης
Πάκης Παπαδημητρίου
Χαρίδημος Τσούκας

5. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικός Υπεύθυνος: Κυριάκος Χαρακίδης
Συντονιστής: Ολυμπία Αναστασοπούλου

Εμπειρογνώμονες:

Θεόφιλος Αφουξενίδης
Μαρία Ηλιοπούλου
Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Γιάννης Κουτούλιας
Ευαγγελία Μιμίκου
Σπύρος Πέγκας
Μανόλης Τσακίρης

6. Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Ιάσων Φωτήλας
Συντονιστής: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Εμπειρογνώμονες:

Αντρέας Αθανασάκης
Άννα Γούναρη
Δημήτρης Λάγαρης
Κώστας Πουτούς

7. Υποδομών και Μεταφορών

Πολιτικός Υπεύθυνος: Νίκη Φούντα
Συντονιστής: Κώστας Τρούλος

Εμπειρογνώμονες:

Γιάννης Αναστασάκος
Νίκος Δεπούντης
Γρηγόρης Ευθυμίου
Δημήτρης Καδιανάκης
Γιώργος Καραδήμας
Βαγγέλης Κωστέας
Ηλίας Μελισσάς
Νότης Παρασκευόπουλος
Ηρακλής Χαραλαμπίδης

8. Ναυτιλίας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Σπύρος Δανέλλης
Συντονιστής: Τάσος Κοσμάτος

Εμπειρογνώμονες:

Παναγιώτης Αγερίδης
Πέτρος Βιρβήλης
Κοσμάς Θηραίος
Γιώργος Καρακατσάνης
Λευτέρης Κεχαγιόγλου
Νίκος Κυριακάκης
Μιχάλης Μανωλεδάκης
Μαρία Τσάκου
Σταμάτης Τσοχατζής

9. Τουρισμού

Πολιτικός Υπεύθυνος: Χριστίνα Ταχιάου
Συντονιστής: Στέφανος Ψημένος

Εμπειρογνώμονες:

Γιάννης Ζηρίνης
Χάρης Καλπίδης
Κυριάκος Καραγιώργης
Βασίλης Καραμητσάνης
Μάκης Παπούλιας
Πέτρος Παρίσης
Μυρτώ Σταμούλη

10. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πολιτικός Υπεύθυνος: Σπύρος Καχριμάνης
Συντονιστής: Χαράλαμπος Ξεφτέρης

Εμπειρογνώμονες:

Δημήτρης Βακάμης
Δημήτρης Δήμος
Ηλίας Εμανουηλίδης
Αναστασία Μήλιου
Γιάννης Μιττάκος
Δημήτρης Παπακωνσταντίνου
Άρης Παπαχρήστου
Ελένη Φλώρου
Γιάννης Φυσαράκης

11. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτικός Υπεύθυνος: Χλόη Βλασσοπούλου
Συντονιστής: Γιώργος Μπάλλας

Εμπειρογνώμονες:

Σωτήρης Βλάχος
Ασημίνα Βοσκάκη
Νίκος Δουσλατζής
Κωνσταντίνος Κατώπης
Δημήτρης Λάλας
Γιάννης Σαμουηλίδης
Δημήτρης Σαραντόπουλος

12. Περιβάλλοντος

Πολιτικός Υπεύθυνος: Κίμων Χατζημπίρος
Συντονιστής: Πετράκης Γιώργος

Εμπειρογνώμονες:

Μαρία Βιτωράκη
Δημήτρης Γρηγοριάδης
Στάθης Κουρνιώτης
Αντώνης Λειβαδάρας
Νίκος Μίχος
Νίκος Μουζής
Θωμάς Μπινιάρης
Πέτρος Μπούγιας
Λύσανδρος Σπηλιόπουλος

13. Οικονομίας και Ανάπτυξης

Πολιτικός Υπεύθυνος: Θανάσης Σκόκος
Συντονιστής: Κώστας Γκράβας

Εμπειρογνώμονες:

Όμηρος Ζέλιος
Νίκος Ζαχαριάδης
Άρης Καλλιπολίτης
Γιώργος Κοσμάς
Ηλίας Κυριακόπουλος
Αντώνης Μαρκόπουλος
Νίκος Ορφανός
Κατερίνα Παπαδημητρίου
Αλέξανδρος Παπαζήσης
Χρήστος Παρασκευάς
Λένα Πισιμίση
Νίκος Σίδερας
Γιώργος Χατζηδημητρίου

14. Οικονομικών

Πολιτικός Υπεύθυνος: Χάρης Θεοχάρης
Συντονιστής: Δημήτρης Γκιόκας

Εμπειρογνώμονες:

Θάνος Αυγερινός
Πασχάλης Βλάχος
Άντα Γαρουφαλιά
Αντρέας Κατσαρός
Παναγιώτης Κορλίρας
Γιώργος Λαμπρόπουλος
Μανώλης Πετράκης
Βασίλης Σταυρινός
Κώστας Τσερμενίδης
Χριστίνα Φαρδή
Κώστας Φωτιάδης

15. Χρηματοπιστωτικός Τομέας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Αντρέας Κούτρας
Συντονιστής: Αντρέας Λάκε

Εμπειρογνώμονες:

Δημήτρης Βαγιανός
Αλίκη Καζακοπούλου
Γιώργος Κονδύλης
Λευτέρης Μαράκας
Χρήστος Μπούρας
Πέτρος Σανταμούρης
Μαρίνα Σουγιουλτζή

16. Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ

Πολιτικός Υπεύθυνος: Στρατής Μούγερ
Συντονιστής: Αργύρης Τσουνάκης

Εμπειρογνώμονες:

Παντελής Αβραμίδης
Ιωάννης Ευγενίδης
Τάσος Καρκαντζέλης
Μενέλαος Καρπαθάκης
Κωστής Μπιτζάνης
Γιώργος Νικολετάκης
Νίκος Τσιμπούκας

17. Βιομηχανίας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου
Συντονιστής: Σταμάτης Κουρούδης

Εμπειρογνώμονες:

Τέλης Αϊβαλιώτης
Σωτήρης Ευθυμίου
Κώστας Κοκκινοπλίτης
Λεωνίδας Πιτσίκας

18. Εξαγωγικής Πολιτικής

Πολιτικός Υπεύθυνος: Τρύφων Τριανταφυλλίδης
Συντονιστής: Αθηνά Κολιονάσιου

Εμπειρογνώμονες:

Αρίστος Δοξιάδης
Νίκος Νιφούδης
Φάνης Ουγγρίνης
Παναγιώτης Πασπαλιάρης

19. Προσχολικής Αγωγής, Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτικός Υπεύθυνος: Λεωνίδας Καστανάς
Συντονιστής: Μαρία Παπαϊωάννου

Εμπειρογνώμονες:

Μανώλης Κουτούζης
Δημήτρης Νοταράς
Ελένη Παρασκευοπούλου
Μάνος Τζιρίτας
Χριστίνα Τζωρτζάκη
Κατερίνα Χρυσανθοπούλου

20. Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πολιτικός Υπεύθυνος – Βουλευτής: Γιώργος Μαυρωτάς
Συντονιστής: Δάφνη Μανουσάκη

Εμπειρογνώμονες:

Ηρακλής Δημόπουλος
Ιόλη Καλαβρέζου
Νίκος Κονοφάος
Ντόρα Λεονταρίδου
Κώστας Ντίνας
Νιόβη Παυλίδου
Γιώργος Πολίτης
Γιάννης Στεφανίδης
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
Νίκος Χλέπας

21. Έρευνας και Τεχνολογίας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Αχιλλέας Γραβάνης
Συντονιστής: Άρης Παπαδόπουλος

Εμπειρογνώμονες:

Αντώνης Κοκόσης
Γιώργος Μουστάκας
Αντρέας Παπαπετρόπουλος
Αναστάσιος Περράκης
Μανώλης Φραγκούλης

22. Αθλητισμού

Πολιτικός Υπεύθυνος: Στέλιος Προσαλίκας
Συντονιστής: Μέμος Ιωάννου

Εμπειρογνώμονες:

Νίκος Μηλαπίδης
Αναστασία Τοπαλίδου

23. Πολιτισμού

Πολιτικός Υπεύθυνος: Νίκος Ορφανός
Συντονιστής: Αφροδίτη Τρουπιώτη

Εμπειρογνώμονες:

Γεώργιος – Μάριος Βαζαίος
Άγγελος Δεληβοριάς
Ιωάννα Δημακοπούλου
Απόστολος Δοξιάδης
Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
Κώστας Καζιαμιάκης
Λαμπρίνα Καραγιαννίδου
Γιάννης Κασπίρης
Αλεξάνδρα Κερασίδου
Δημήτρης Κουμάνταρος
Βάσω Λίπα
Άννα Λυδάκη
Γιάννης Μαργαρίτης
Εφη Μιραμπίτα
Απόστολος Μουτιάκας
Τάκης Φραγκούλης

24. Εργασίας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Αντιγόνη Λυμπεράκη
Συντονιστής: Γιάννης Κωστιδάκης

Εμπειρογνώμονες:

Σεραφείμ Κοτρώτσος
Νόρα Νάτσινα
Αποστολία Στυλιανέση
Παναγιώτης Χατζηδημητράκης
Σωτήρης Χτούρης

25. Υγείας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Κώστας Μπαργιώτας
Συντονιστής: Δημήτρης Κατσιφαράκης

Εμπειρογώμονες:

Άννα Ευφραιμίδου – Παπασταύρου
Λίλη Αγγελοπούλου
Βασίλης Γκολφινόπουλος
Στάθης Λάζαρης
Αντρέας Μαργιώρης
Γιάννης Παπουτσής
Γιάννης Πάστρας
Γιώργος Παυλάκης
Τάσος Ρεντούμης
Αντώνης Ρόμπος
Εύα Στάμου
Βασίλης Συμσιρίδης
Δημήτρης Τσούκας
Εύη Χατζηανδρέου

26. Πρόνοιας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Μάρκου
Συντονιστής: Πέτρος Εσκίογλου

Εμπειρογνώμονες:

Αναστασία Αμπαζή Μπεζάζη
Κωνσταντίνος Κατσανούλας
Γιούλη Μενουδάκου
Βασίλης Χαρόπουλος

27. Ασφάλισης

Πολιτικός Υπεύθυνος: Πλάτων Τήνιος
Συντονιστής: Νίκος Νανόπουλος

Εμπειρογνώμονες:

Βίκυ Ζωντανού
Βασίλης Λυμπερόπουλος
Μάνος Ματσαγγάνης

28. Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Πολιτικός Υπεύθυνος: Παύλος Ελευθεριάδης
Συντονιστής: Πέτρος Τσαρούχης

Εμπειρογώμονες:

Γεράσιμος Γεωργάτος
Γιώργος Γιαννούλης – Γιαννουλόπουλος
Γιώργος Κορκοβέλος
Αλέξανδρος Κρομμύδας
Δημήτρης Κυριακού
Αντώνης Παπαρίζος
Άννυ Ποδηματά
Αντώνης Τριφύλλης
Εύη Χατζηανδρέου

29. Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Πολιτικός Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Μαλλιάς
Συντονιστής: Παναγής Καλατζής

Εμπειρογώμονες:

Θάνος Βερέμης
Γιάννης Γεωργίου
Γιώργος Κακλίκης
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος
Ηλίας Τασόπουλος

30. Άμυνας

Πολιτικός Υπεύθυνος: Γιώργος Χατζηθεοφάνους
Συντονιστής: Γιώργος Τσιτσιλιάνος

Εμπειρογνώμονες:

Δημήτρης Αρβανίτης
Μάκης Ζάκας
Μανώλης Κανδηλάκης
Παύλος Μουζάς
Νικηφόρος Νικηφοράκης
Κώστας Παπακωνσταντίνου
Αρίστος Παίδαρος
Φώτης Σαραντόπουλος
Παναγιώτης Ψυχογιός

31. ΜΜΕ

Πολιτικός Υπεύθυνος: Γιώργος Αμυράς
Συντονιστής: Οντίν Λιναρδάτου

Εμπειρογνώμονες:

Ίλια Ζαβάκου
Νάσος Λαναράς
Κώστας Τσακίρης

32. Νέας Γενιάς

Πολιτικός Υπεύθυνος: Σταυρούλα Αντωνάκου
Συντονιστής: Ράνια Λιανού

Εμπειρογνώμονες:

Κώστας Πατινιωτάκης
Απόστολος Σιαπέρας

Δημοφιλείς αναρτήσεις